Tarifes viver d'empreses "El Salt"

Viver d’empresesSol·licitar

Primer any 85€/mes
(42,5€/mes amb boniificació*)
Segon any 130€/mes
Tercer any 160€/mes
Quart i cinquè any 170€/mes

Viver d’Empreses per aquells projectes empresarials de menys d’un any de vida. S’entén com a Viver d’empreses els despatxos destinats a la ubicació temporal de projectes empresarials de recent creació. La finalitat és donar-los suport i així permetre que superin amb èxit els primers anys de vida d’activitat i així poder millorar la seva supervivència. Els despatxos podran ser d'ús individual o compartit. La seva utilització s’establirà mitjançant conveni de cessió d’usos (CONVENI VIVER) per un període no superior a 12 mesos, que podrà ser prorrogat com a màxim dues anualitats més.

*Gaudiran d´una bonificació del 50% de les tarifes de l´ apartat 1.1 a) ( que correspon als primers 12 mesos d´utilització dels despatxos), les noves activitats que s’instal·lin al Viver d´empreses i que compleixin les condicions següents:


- El titular de l’activitat estigui en situació d’atur amb prestació o sense, ni tampoc donat d´alta d´autònom en el moment de la sol·licitud. Si la titularitat de l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a mínim el 50% dels socis o partícips de la mateixa hauran de complir aquests requisits. Aquest requisit s´haurà de justificar amb la presentació de l´informe de la vida laboral.


- Les empreses en forma de societat cooperativa.


- L’expedient ha d’incorporar un pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives econòmiques d’una administració pública.

Centre d'empresesSol·licitar

Primer any 95€/mes
(47,5€/mes amb bonificació*)
Segon any 140€/mes
Tercer any 170€/mes

Centre d’empreses per a aquelles empreses de com a màxim tres anys de vida. El Centre d’Empreses són despatxos destinats a allotjar de forma temporal empreses joves de fins a tres anys de vida, que es trobin en fase de consolidació empresarial. Amb el suport donat des del Viver i Centre d’Empreses permetrà que aquestes empreses es consolidin i puguin emprendre el seu camí fora del centre.

* Gaudiran d´una bonificació del 50% de les tarifes corresponents als primers 12 mesos d´utilització dels despatxos destinats a Centre d'Empreses i que compleixin les condicions següents:
-Les empreses en forma de societat cooperativa.

Utilització sales de reunions o despatxosSol·licitar

De 0 a 4 hores 20€/h
A partir de 4 hores 10€/h

La fiança per l’ús puntual dels espais és de 100 €, i serà vàlida per a la realització de 4 esdeveniments anyals.
La cessió de l’espai inclou l’ús del canó projector i pantalla.
Cessió d’espais per a l’ús puntual per part d’empreses. S’entén aquest servei com la cessió de forma puntual dels espais destintats a tal efecte dins del Viver i Centre d’Empreses per tal que les empreses que així ho vulguin, puguin realitzar-hi reunions, trobades, etc.

CoworkingSol·licitar

Tarfia plana 50€/mes

La renúncia de la utilització del Despatx tindrà efectes al mes següent aquell en que es sol·licita.
Espai de coworking per a la ubicació de professionals independents. S’entén com a coworking la forma de treball que permet a professionals independents compartir un espai de treball on cadascun d’ells pugui desenvolupar la seva activitat empresarial de forma independent. A la vegada, compartir l’espai permet el foment de col·laboracions i treballs conjunts.


Domiciliació socialSol·licitar

Tarifa única 50€/any

Domiciliació d’activitats empresarials, entès com el servei que permet a les empreses tenir la seva direcció fiscal, social i comercial al Viver i Centre d’Empreses, però sense ubicació física en aquest. Amb aquest servei l’empresa registra la seva activitat en el Viver i podrà fer-la servir a efectes socials, legals i comercials. A la vegada, podrà rebre correspondència.

L’import d’aquesta tarifa es fixa per any natural del servei, independentment de quan s’iniciï o finalitzi sense possibilitat de prorrateig de l’import per períodes inferiors als 12 mesos naturals de l’any en curs.

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea