03 Juny 2022

Subvencions
  Veure totes les entrades

Subvencions per millorar la competitivitat d’empreses del sector industrial i de serveis a la producció

OBJECTE:
Concessió de subvencions a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per a la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

BENEFICIARIS:
Micro, les petites i les mitjanes empreses industrials i de serveis connexos amb la producció sempre que la seva activitat principal estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) que es detalla a l’annex.

Les empreses de serveis connexos amb la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

S’exclouen d’aquesta línia d’ajuts les associacions, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre.

PROJECTES I DESPESES SUBVENCIONABLES:
Adquisició de maquinària nova o equipament avançat (maquinari i programari) necessari per a la implementació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins de les tecnologies següents:

• Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada que permeti el processament i l’anàlisi d’un gran volum de dades procedents de diverses fonts dins dels entorns industrials amb l’objectiu d’identificar o predir patrons de comportament que afectin diverses àrees i processos dins d’aquestes empreses, així com de facilitar la presa de decisions i contribuir a la millora de la competitivitat.

• Projectes de fabricació additiva que promoguin la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials (des de plàstics fins a metalls) de noves peces i formes geomètriques personalitzades, amb l’objectiu de satisfer les necessitats d’un sector o una empresa industrial específica.

• Projectes de robòtica avançada i col·laborativa que incorporin robots connectats que col·laboren en temps real amb les persones treballadores i fins i tot amb màquines que millorin els processos i incrementin la productivitat dins la planta i les àrees d’emmagatzematge.

• Projectes d’IIoT (industrial internet of things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària dins de la fàbrica amb la finalitat de recollir i intercanviar informació en temps real, que permeti controlar, automatitzar i multiplicar en gran mesura les possibilitats d’ús i seguiment dels dispositius o maquinària connectada.

• Projectes d’intel·ligència artificial per a l’entorn industrial en què les màquines i l’equipament de la planta siguin capaces d’aprendre i prendre decisions de manera autònoma. ( Machine learning o deep learning...).

• Projectes de sistemes ciberfísics que incorporin components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades que els converteixen en objectes intel·ligents dins de la cadena de valor de l’empresa.

• Projectes de realitat virtual que permetin la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals.

• Projectes de realitat augmentada que incorporin tecnologies que permetin que un usuari visualitzi part del món real mitjançant un dispositiu tecnològic amb informació gràfica afegida per aquest dispositiu. D’aquesta manera, la informació real o física serà augmentada amb informació virtual addicional.

• Projectes de bessons digitals (digital twins) que generin una rèplica virtual d’un objecte o sistema que simula el comportament del seu homòleg real per tal de monitorar-lo, analitzar-ne el comportament en determinades situacions i millorar-ne l’eficàcia. Entre altres avantatges, permet que desenvolupar i testar els productes sigui més econòmic i més eficaç que fer-ho amb un producte físic. A més, permet crear còpies infinites del model virtual i testar-lo sota multitud d’escenaris.

• Projectes que requereixin tècniques de computació i simulació quàntica per dissenyar nous materials i fàrmacs i optimitzar processos en àmbits com el de la logística o sensors quàntics que proporcionen mesures extremadament precises que milloren el rendiment de dispositius en sectors com ara el diagnòstic mèdic, la navegació d’alta precisió o l’enginyeria.

• Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes, ja siguin dispositius, aplicacions o dades, davant d’atacs digitals que puguin comprometre’n la confidencialitat, la disponibilitat o la integritat.

• Projectes que requereixin l’ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació, aplicacions làser en la fabricació de dispositius elèctrics, mesures tridimensionals i aplicacions per al control de la qualitat i la seguretat alimentària.

CARACTERÍSTIQUES:
• L’import mínim del projecte subvencionable haurà de ser de 50.000 euros.
• El projecte s’haurà d’implementar al centre productiu ubicat a Catalunya de la persona beneficiària.
• Els projectes subvencionats es podran executar entre el primer dia hàbil de l’exercici de la publicació de la convocatòria i el darrer dia hàbil del segon trimestre de l’any següent al de la publicació de la convocatòria.
• Ajut subjecte al règim de minimis.
• Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
• El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta de la totalitat de l’import atorgat, a partir de la seva concessió.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000 euros d’ajut per projecte.

TERMINI DE SOL·LICITUD:
Pendent de convocatòria.

DOCUMENTS

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea