17 Novembre 2020

Subvencions
  Veure totes les entrades

Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques

Empreses emergents amb tecnologia pròpia

Beneficiaris
Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques enteses com empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen el següent:

• Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil com a mínim 1 dia abans de la publicació de les bases (15/10/2020).
• Que s'hagin constituït com a màxim 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
• Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
• Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement, refiectint clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb una proposta de valor clara i que necessita d'un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu àmbit.
• Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).

Actuacions i despeses subvencionables
Es podran subvencionar aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.
El total de les actuacions objecte d'ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 100.000 euros.

Despeses subvencionables:
• Despeses de personal contractat o de nova contractació en la mesura en que estiguin dedicats al projecte.
• Contractació de serveis a tercers.
• Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.
• Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, i d'altres despeses associades a la execució del pla de negoci.
• Despeses indirectes: Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data d'inici de la convocatòria i el 30 de juliol de 2022.

Quantia de l’ajut
Ajut econòmic: La intensitat de l'ajut serà del 80% del cost subvencionable, amb un màxim de 74.000 euros per projecte. Ajut en espècie: L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per un mentor que haurà de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte. L'import de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros. En el cas de les empreses que es dediquin al transports de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a 100.000 euros durant 3 exercicis fiscals.

Termini
Pendent de convocatòria.

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea