17 Gener 2022

Subvencions
  Veure totes les entrades

Subvencions de contractes per a joves

De 16 a 30 anys

Si necessites contractar personal ara és un bon moment. T'expliquem en detall de què tracta la subvenció.

Objecte:

Fomentar la contractació a través de 2 programes:

• Contractació en pràctiques de persones joves
• Contractació temporal o indefinida de persones joves

Beneficiaris:

Les persones físiques o jurídiques privades, les cooperatives de treball associat i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, amb establiment operatiu a Catalunya.

No podran participar de la subvenció: empreses d'inserció laboral, agències de col·locació, fundacions ni associacions sense ànim de lucre.

Requisits de les persones destinatàries:

Tenir més de 16 i menys de 30 anys.
Estar inscrits al SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO), el dia anterior a la data de contractació.
En cas de la convocatòria específica per contractes en pràctiques cal que acreditin la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Requisits dels contractes:

Durada mínima d'un any.
Jornada completa.
Contractes subscrits des del 30 de novembre del 2021 i fins al 28 de febrer de 2022.
El lloc de treball ocupat pel participant, objecte del contracte subvencionat, ha d'estar relacionat amb la titulació de la persona contractada.
Què passa si la persona jove contractada causa baixa abans dels 12 mesos?

La persona que causa baixa, pot ser substituïda, sempre que les condicions de la contractació ho permetin i la durada restant del contracte sigui suficient per tal que la persona substituta pugui obtenir una millora de l'ocupabilitat com a resultat de la participació de l'actuació d'experiència laboral.

El nou contracte de treball s'ha de formalitzar, per la durada restant objecte de la subvenció i entre els dos contractes han de sumar la durada atorgada. El contracte ha de tenir les mateixes condicions del contracte original. Si el contracte de treball es rescindeix perquè la persona treballadora no supera el període de prova, només és subvencionable el nou contracte de treball.

Quantia de la subvenció:

Fins a 17.684,52 € per treballador.

En el moment de rebre la notificació d'atorgament, s'efectuarà un primer pagament del 80% de la subvenció. El 20% restant s'efectuarà un cop feta la verificació de la correcta execució de l'actuació.

Característiques:

Pressupost de la convocatòria: 125 M€ (62.500.000 € per contractes en pràctiques i 62.500.000 € per a temporals o indefinits).
Finançat pels fons europeus REACT-EU.
El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària serà de màxim 5 i no pot superar el 50% de la plantilla de l'entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables és 1.
Procediment de concessió: Concurrència no competitiva.
Organisme responsable: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Termini de sol·licitud:

Les sol·licituds es podran fer des del 31 de desembre del 2021 fins al 31 de març de 2022 a les 15:00 h.

DOCUMENTS

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea