27 Febrer 2024

Subvencions
  Veure totes les entrades

PERTE Descarbonización Industrial

Ajuts per actuacions de descarbonització d’instal·lacions industrials de la indústria manufacturera.

BENEFICIARIS

Societats mercantils estatals i societats mercantils privades constituïdes a Espanya i amb residència fiscal o establiment permanent a Espanya, que portin a terme una activitat industrial, entenent com a tal qualsevol activitat econòmica inclosa en les divisions 7, 8 y 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009). S’inclouen també les activitats de valorització a escala industrial enquadrades a la secció 38.3x del CNAE-2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de reidus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (amb exclusió de la neteja de sol), R6, R7, R8, R9, R11 I R12 (amb algunes exclusions).


LINIES D’ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE

• Reducció d’emissions directes de la instal·lació, que pot ser en les següents àrees:

- Descarbonització fonts energia
- Gestió energètica integral de processos industrials
- Descarbonització per reducció de recursos naturals
- Captura, magatzematge i us de carboni

• Millores substancials de l’eficiència energètica per estalvi d’energia elèctrica

• Instal·lacions d’energies renovables per autoconsum en processos productius de la instal·lació

• I+D+i per impulsar la descarbonització del projecte tractor de la instal·lació principal

Aquests projectes es podran incloure dins una línia d’ajut específic, de manera que cada un dels mateixos tindrà associades diferents conceptes d’inversió subvencionable i diferents percentatges d’ajut. Les línies d’ajut i tipologies de projecte són les següents:

• Línia de recerca industrial, desenvolupament i estudis de viabilitat
• Línia de projectes d’innovació en matèria d’organització i processo
• Línia d’ajuts d’inversió per la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial amb caràcter innovador
• Inversions en mesures d’estalvi energètic o eficiència energètica de caràcter innovador
• Inversions en promoció de l’energia procedent de fonts renovables per l’autoconsum d’energia directament utilitzada per processos industrials
• Estudis mediambientals, incloses les auditories energètiques o viabilitat tècnica o econòmica associada
• Línia ajuts en favor de PIMES.


DESPESES SUBVENCIONABLES

En funció de la línia d’ajut en què s’emmarqui el projecte es podran subvencionar diferents conceptes d’inversió:

• Línia de recerca industrial, desenvolupament i estudis de viabilitat i Línia de projectes d’innovació en matèria d’organització i processos:

- Despeses personal intern
- Despeses instrumental i material inventariable
- Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics o patents
- Despeses Informe de certificació per entitat acreditada per ENAC
- Despeses de consultoria per desenvolupaments conceptuals I+D+i
- Despeses generals associades al projecte
- Despeses d’estudis de viabilitat

• Línia ajut per protecció del medi ambienti descarbonització industrial, Línia d’inversions per la millora de l’eficiència energètica amb caràcter innovador, Línia d’ajuts per projectes de promoció de l’energia procedent de fonts renovable per autoconsum d’energia:

- Aparells i equips de producció. Adquisició d’actius fixos materials vinculats directament a la producció i als objectius del projecte. En queden exclosos els elements de transport exterior.

- Edificació i instal·lacions. Inversions materials per a l’adequació de naus industrials existents, així com de les instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu. Les despeses d’edificació i instal·lacions no poden suposar més del 70 per cent de la despesa finançable del projecte primari.

- Actius immaterials. Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

- Col·laboracions externes. Les necessàries per al disseny i/o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions vinculades als objectius del projecte. Queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i tramitació del finançament sol·licitat.

- Els costos dels estudis mediambientals o auditories energètiques.

- Línia de projectes d’estudis mediambientals:

- Costos estudis mediambientals associats a inversions de millora de la protecció mediambiental

- Línia d’ajuts d’inversió en favor de la PIME:

- Aparells i equips de producció. Adquisició d’actius fixos materials vinculats directament a la producció i als objectius del projecte. En queden exclosos els elements de transport exterior.

- Edificació i instal·lacions. Inversions materials per a l’adequació de naus industrials existents, així com de les instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu. Les despeses d’edificació i instal·lacions no poden suposar més del 70 per cent de la despesa finançable del projecte primari.

- Actius immaterials. Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.


TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

L’import total que es podrà concedir sumant el préstec i la subvenció serà d’un màxim del 80% del total del pressupost del projecte.

Les intensitats de subvencions brutes màximes (subvenció a fons perdut + ajut equivalent del préstec) dependran del tipus de projecte i empresa, segons el següent quadre:

053524-5603673.jpg

RÈGIM DE CONCESSIÓ I PRESSUPOST DE LA LÍNIA

Dotació pressupostària: 999.800.000 euros (499.800.000 euros en forma de subvenció i 500.000.000 euros en forma de préstec).

Concesió: Per concurrència no competitiva (avaluació dels projectes en funció de l’ordre d’entrada de les sol·licituds).


TERMINI

Es pot sol·licitar del 24/01/2024 al 17/04/2024.

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea