07 Març 2024

Subvencions
  Veure totes les entrades

Ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

OBJECTE

Incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a aconseguir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final.


ORGANISME RESPONSABLE

IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. A Catalunya gestiona els ajuts l’ICAEN (Institut Català d’Energia)


BENEFICIARIS

PIMEs o grans empreses del sector industrial i empreses de serveis energètics.

Requisits:

• Empreses del secor industrial:
- Tenir residència fiscal a Espanya
- Estar dins dels CNAE 2009 (del 07 al 11 i del 13 al 33 - Veure Annex)

• Empreses de serveis energètics:
- Les persones jurídiques hauran de tenir activitat en territori espanyol


ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les inversions elegibles són:

1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials:

Inversions en substitució d’equips i instal·lacions així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.379 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).

Inversió elegible mínima per sol licitud (IVA exclòs): millora de processos industrials: 75.000€.

2. Implantació de sistemes de gestió energètica:

Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.501 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).

Complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica o la que en el seu lloc la substitueixi.

Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs): sistemes de gestió energètica: 30.000€.

Les actuacions realitzades tenen caràcter incentivador, és a dir, perquè puguin ser subvencionables han de dur-se a terme després de la presentació de la sol·licitud.

Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per a poder arribar a la inversió elegible mínima de cada una de les tipologies, sempre i quan totes elles s’efectuïn en un mateix establiment industrial.


DESPESES SUBVENCIONABLES

• Elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions

• Costos de direcció facultativa, els costos d’execució de l’obra civil (sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions)

• Equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries

• Costos de transport, els d’assistència tècnica i tots aquells necessaris segons estableixi la normativa vigent que demostrin estar lligats a l’execució del projecte

• Costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l’obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte

Despeses indirectes subvencionables:

• Consultoria
• Auditoria


QUANTIA DE L’AJUT

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres següents:

a. El 30% de la inversió elegible del projecte.
b. Les quanties que resultin d’aplicar els percentatges següents amb caràcter general sobre el cost subvencionable:

Gran empresa: 30%
Mitjana empresa: 40%
Petita empresa: 50%

c. La quantia màxima d’ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000 €.

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins al 30/06/2024 o fins a l’esgotament de pressupost


ANNEX – CNAE 2009 dins dels següents:

07. Extracció de minerals metàl·lics.
08. Altres indústries extractives.
09. Activitats de suport a la indústria extractiva.
10. Indústria de l’alimentació.
11. Fabricació de begudes.
13. Indústria tèxtil.
14. Confecció de peces de vestir.
15. Indústria del cuir i del calçat.
16. Indústria de la fusta i suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria.
17. Indústria del paper.
18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats.
19. Coqueries i refinació de petroli.
20. Indústria química.
21. Fabricació de productes farmacèutics.
22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics.
23. Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.
24. Metal·lúrgia; Fabricació de ferro, acer i ferroaliatges.
25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip.
26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27. Fabricació de material i equip elèctric.
28. Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.
29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30. Fabricació d’altres materials de transport.
31. Fabricació de mobles.
32. Altres indústries manufactureres.
33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip.
35. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat.
36. Captació, depuració i distribució d’aigua.
37. Recollida i tractament d’aigües residuals.
38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització.
39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea