20 Gener 2021

Subvencions
  Veure totes les entrades

Ajut a la contractació de persones més grans de 45 anys

Les persones destinatàries dels ajuts són les persones en situació d’atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Objecte:

L’objecte d’aquest ajut és regular els ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la contractació laboral per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

S’exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.

Requisits específics:

La persona o l’entitat sol·licitant no ha amortitzat cap lloc de treball, durant els 12 mesos anteriors a la formalització del contracte de treball objecte de subvenció.

Incrementar amb el contracte de treball pel qual es sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta de la persona treballadora, o per acomiadament disciplinari, procedent, o altra causa no imputable a l’empresa.

Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Requisits treballadors subvencionats

Les persones destinatàries dels ajuts són les persones en situació d’atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball a subvencionar.

Es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%.

Requisits dels contractes subvencionats

Les entitats sol·licitants de la subvenció són les encarregades de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa, si escau, la seva pròrroga, és de 12 mesos; tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos.

Queden expressament excloses les modalitats de contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària, d’acord amb aquesta línia d’ajut, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Període d’execució de contractes: contractes de 01/01/2021 a 30/09/2021.


Quantia de l’ajut

La quantia de la subvenció a atorgar per cadascun dels contractes de treball és el resultat d’aplicar un mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball, o un mòdul econòmic diari en cas d’incloure un període inferior a un mes.

La referència per determinar la quantia del mòdul és el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual establert per l’exercici 2021:

SMI 2021 dia: 31,66 euros.
SMI 2021 mes (14 pagues): 950 euros.
SMI 2021 mes (12 pagues): 1.108,33 euros.
SMI 2021 any: 13.300 euros.

Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud s’inicia el dia 20/01/2021 i acaba el 20 de novembre de 2021.

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea